En process i rörelse

Illustration av En process i rörelse

En unik arbetsmodell

Familjehemsguidens ambition är att förbättra och utveckla stödet till familjehemmen. I all facklitteratur understryks vikten av stöd till familjehemmet, men det finns ingen forskning som visar på vilka former av stöd som ger positiva effekter på exempelvis avbrutna placeringar. Metoder i utlandet som bland annat syftar till att minska stress för barn och familjehemsföräldrar eller att stödja anknytningsbeteende har visat goda resultat (Fisher et al, 2000, 2006, 2007, 2011). Även starkt strukturerat stöd till familjehemmen har visat positiva effekter på stabilitet (Chamberlain et al, 2006; Price et al, 2009, 2012; Spicker et al, 2014).

Mot den bakgrunden har Familjehemsguiden utvecklat en strukturerad arbetsmodell, En process i rörelse, där ledning, styrning samt konsulentens processansvar blir tydligt, vilket skapar trygghet och minskar stressen hos familjehemmet. Syftet med arbetsmodellen är att kvalitetssäkra våra insatser med fokus på barnets behov och familjehemmets förmåga. Vi har även tagit fasta på betydelsen av att tidigt arbeta med barnets anknytningsbeteende och samspelet med familjehemsföräldrarna. Därför har modellens process fokus på samspelet mellan familjehemsföräldrarna och barnet med stöd av olika interventioner, exempelvis Marte Meo, Trygghetscirkeln och vägledande samspelstrategier.

Arbetsmodellen är uppdelad i tre processfaser och perspektiv: barnet, systemet och gruppen. I de olika processfaserna kvalitetssäkras de olika perspektiven utifrån skiftande miljöer. Modellen möjliggör och förhöjer konsulentens professionalitet i termer av löpande digital processuppföljning, perspektivförskjutning, kontextuell variation och utvärdering.

Digital processuppföljning
Löpande digital processuppföljning syftar till att uppmuntra till reflektion och proaktivt förhållningssätt. Familjehemskonsulenten följer upp via hembesök alternativt videosamtal

Perspektivförskjutning
Familjehemskonsulenten styr och uppmuntrar familjehemsföräldrarna till samtal utifrån skiftande perspektiv med fokus på barnet, familjehemssystemet och gruppen vid olika sammankomster. Barnfokussamtal sker i hemmet och har fokus på barnets behov utifrån vård- och genomförandeplan. Familjehemssystemet innefattar vuxenfokussamtal som sker i kontorsmiljö och har fokus på familjehemsföräldrarnas förmåga till samspel och förståelse för barnets behov. Grupperspektivet processas i allmän miljö och syftar till kompetenstillskott och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra familjehemsföräldrar. Syftet är att få till en allsidig uppföljning som säkrar upp alla perspektiv.

Kontextuell variation
Familjehemskonsulenten planerar in stöd och uppföljning med familjehemmen i olika miljöer. Att träffas i hemmiljö eller i en mer neutral miljö påverkar förhållningssätt och samtalets dignitet.

Utvärdering
Familjehemmen utvärderar regelbundet familjehemskonsulentens och Familjehemsguidens stödinsatser. Responsen hjälper oss att ständigt förnya och förbättra vårt arbete.

 

Implementering startades 1 september 2016 och beräknas utvärderas i slutet 2017.

Ansvarig för modellen: Gerty Fexler Höjer, Verksamhetschef
Ansvarig för implementeringen: Marita Karlen, Konsulentchef

Har du frågor om modellen? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!